கட்டுரைகள்நேரடி பால் சேகரிப்பு

வெறிநாய் கடி நோய்

எருமை கன்றுகளுக்கு குடற்புழுநீக்கம் 

பசுந்தீவன நறுக்கி (Chaff Cutter) கறவை மாடுகளில் மடி நோய் 


ஊறுகாய்ப் புல் தயாரிப்பு


நாட்டுக் கோழி வளர்ப்பு


கூமுட்டையை கண்டுபிடுக்கும் முறை


நாட்டுக் கோழிகளுக்கு கரையான் தீவனம்

கோழிப்பண்ணைகளில் ஈக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

கறவை மாடுகளுக்கு கலப்பு தீவனம் தயாரிக்கும் முறை


யூரியாவைக் கொண்டு வைக்கோலைச் செறிவூட்டும் முறை


பசுந்தீவன உற்பத்தி
 


பசு எருமை கருவூட்டல் .. கவனிக்க வேண்டியவைகள்

செயற்கை முறையில் நாட்டுக் கோழி முட்டைகளை குஞ்சுக் பொரிக்க செய்தல்


லாபகரமான வெள்ளாடு வளர்ப்புக்கு ஆடுகளை தேர்வு செய்யும் முறை


வெள்ளாடுகளின் வயதை கண்டறியும் முறை


பரண் மேல் வெள்ளாடு வளர்ப்பு


வெள்ளாடுகளில் குடற்புழு நீக்கம்


பசுக்களின் வயதை கணக்கிடும் முறை