தீவன தட்டை பயிறு - Fodder Cowpea


  • புரத சத்து அதிகமுள்ள தீவன பயிர்
  • 30 - 60 நாட்களில் அறுவடை செய்யலாம்.
  • இலைகள் உதிரும் அளவு மிகவும் குறைவு.
  • உலர் தீவனம் தயாரிக்க உகந்தது.
  • ஏக்கருக்கு 4 கிலோ விதை போதுமானது