தீவனப் பயிர்கள் - மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ற வகைகள்

களர் மற்றும் உவர் நிலம்

 • கினியா புல்
 • வேலி மசால்
 • நீர்ப்புல்
 • தட்டைப் பயறு
அமில நிலம்
 • முயல் மசால்
 • தட்டைப் பயறு
 • கினியாப் புல்
தரிசு நிலம் மற்றும் வரப்பு ஒரங்கள்

 • சூபாபுல்
 • அகத்தி
 • கிளைரிசிடியா
தண்ணீர் தேங்கிய நிலம்

 • நீர்ப் புல்
நிழலில் வளரக்கூடியவை

 • கினியாப் புல்
 • டெஸ்மோடியம்